Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) az Effects Factory Kft.(a továbbiakban: „Adatkezelő”, „Társaság”) www.beautyfactory.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megvalósuló adatkezelésének, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának, és felhasználásának jellemzőit mutatja be. 

 

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyiségi jogainak, a személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Ön személyes adatait gondosan kezeli, minden adatkezelési helyzetben vagy tájékoztatja, vagy hozzájárulását kéri az adott adatkezeléshez. 

 

Amikor tehát a felhasználó (érintett) a Honlapra látogat, üzenetet ír a Társaságnak, kapcsolati űrlapot tölt ki, felhívja telefonon a Társaságot, vagy megkeresi személyesen, illetve ha valamelyik Honlap szolgáltatásait/terméket vásárol/kommentel a Honlapon található cikkek alatt az adatait jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kerülnek kezelésre.

 

Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.

 

 • Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Effects Factory Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-304344

Adatkezelő adószáma: 26145974-2-42    

Adatkezelő székhelye: 1164 Budapest, Csókakő utca 8.

Adatkezelő képviselője: Tóth Csaba

Adatkezelő képviselőjének elérhetősége: csabatoth23@gmail.com

Adatvédelemért felelős megbízott neve:Kovács Fanni

Adatvédelemért felelős megbízott elérhetőségei: fanniborbalakovacs@gmail.com

 

 • Fogalmak

A jelen Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR. 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. 

 • Adatkezelés szabályai 

 

Az Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés összhangban van és megfelel az irányadó Európai Uniós és hazai adatvédelmi jogszabályokban, valamint a hatályos hazai ágazati jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek, így különösen: 

 

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”) 
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Sztv..”);
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: „Art.”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”).

 

Az Adatkezelő az adatkezelését úgy határozza meg, azt úgy alakítja ki, hogy az a GDPR-ban rögzített alapelveknek – jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság és pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint integritás és bizalmas jelleg, valamint az elszámoltathatóság elvénekmaradéktalanul megfeleljen. 

 

Ennek megfelelően az Adatkezelő az általa felvett, gyűjtött, tárolt (kezelt) személyes adatokat kizárólag a 4. pontban előre meghatározott és ismertetett, egyértelmű és jogszerű célokból, a meghatározott jogalapra tekintettel, a feltűntetett ideig kezeli. Az érintettek így az egyes adatkezelési tevékenységekről részletesen az említett pontban olvashatnak, tájékozódhatnak. 

 

Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja jellemzően az érintett hozzájárulása, az érintettel kötött szerződés teljesítése, annak előkészítése, valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását a Honlap felületén megtalálható jelölőnégyzetben elhelyezetett pipával adhatja meg. A hozzájárulás megadása egyben azt is jelenti, hogy az érintett elolvasta, és megértette jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és az itt megadott tájékoztatás alapján hozzájárul az Adatkezelő adatkezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése lesz amennyiben az érintett a Táraságtól pl. a Honlapon keresztül terméket rendel meg, vagyis valamilyen szerződéses viszony keletkezik az érintett (felhasználó) és a Társaság között. 

 

Jogszabályon alapuló adatkezelésről pedig akkor beszélünk, amikor valamely jogszabály kötelezően előírja az Adatkezelő számára valamely adatok felvételét, valamint azok tárolásának időtartamát. 

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és azok megfelelő kezeléséről. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési lépéseket, amelyek biztosítják, hogy kezelt adatok megfelelő védelemben részesüljenek. Ennek keretén belül megteszi a tőle ésszerűen elvárható intézkedéseket, mely megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, felhasználást megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést vagy megsemmisítést, valamint a véletlen megsemmisülést és sérülést, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást.

 

Ennek érdekében az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

A Társaság vállalja, hogy az érintettek személye adatai csak olyan címzett (harmadik személy, vagy adatfeldolgozó) számára kerülnek továbbításra, akik szintén ezen elveket szem előtt tartva kezelik a számukra átadott, vagy továbbított személyes adatokat. A Társaság az érintettek adatait nem értékesíti. 

 

A saját adatai biztonságáért a Honlap felhasználója (érintetett) is felelős, felhasználóneve és jelszava védelméért, ezért kérjük, gondosan ügyeljen ezen adatok biztonságért, ne adja ki harmadik félnek.

Az Adatkezelő a Honlapon keresztül lehetőséget nyújt a Honlap felhasználói, vásárlói, ügyfelei számára, hogy a Társaság által érékesített termékekre on-line megrendelést adjanak le. A Honlapon a felhasználóknak lehetőségük van a regisztrációra, valamint feliratkozhatnak az Adatkezelő hírlevelére is, valamint tájékoztatáskérés, panasz kapcsán felvehetik az Adatkezelővel a kapcsolatot.

 

 • Regisztráció

A Honlap felhasználóinak, vásárlóinak lehetőségük van regisztrálni a Honlapon, többek között a vásárlás megkönnyítése végett. A regisztráció menetéről részletes tájékoztatást az Adatkezelő ÁSZF-jében olvashat a felhasználó. 

 

Adatkezelés célja

Honlapon történő regisztráció

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe és telefonszáma, jelszava

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a szolgáltatás megszűntetéséig.

Adatkezelés módja

elektronikus

Adatfeldolgozó igénybevétele

Magyar Hosting Kft.

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem kötelező.

 • Cookiek

A cookiekat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

 

Adatkezelés célja

A honlap-látogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése

Kezelt adatok köre

A számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), Domain név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

Az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év.

Adattárolás módja

Elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem előfeltétele a Honlap igénybevételének.  

Adattovábbítás címzettje

Magyar Hosting Kft.
 • Termékértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

A felhasználóknak, vásárlóknak lehetőségük van a Honlapon keresztül rendelést leadni a Társaság által kínált termékekre. A Társaság a rendelések feldolgozása alatt, valamint a szerződés teljesítése érdekében adatkezelési tevékenységet végez. A vásárlás menetére vonatkozóan az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz részletes leírást. 

 

Adatkezelés célja

Társaság Honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés biztosítása, teljesítése

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok, bankkártya adatok, a fizető azonosítója, a tranzakció összege, megvásárolt termék és a vásárlás időpontja, kuponkód

Adatkezelés jogalapja

A szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése illetve teljesítése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása során az Sztv. 167. §-ra, valamint 159. § (1) bekezdésére tekintettel GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

A Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adatkezelés módja

papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a megrendelés teljesítése.  

Adatfeldolgozó igénybevétele

Számlázz.hu, FoxPost Zrt.,Csomagküldő.hu Kft.

Adattovábbítás címzettjei

UniCredit Bank Hungary Zrt.,FoxPost Zrt.,Csomagküldő.hu Kft. 

Barion 

 • Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

A felhasználók, vásárlók igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Az érintett a hírlevélre a honlapon erre biztosított jelölőnégyzet kipipálásával iratkozhat fel, az adatvédelmi szabályzat egyidejű elfogadása mellett. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. 

 

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: „Katv.”) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listába felvezeti az érintett adatait.  A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

Az Adatkezelő a hírlevélküldő szolgáltatáshoz a Mail Chimp USA-beli adatfeldolgozót veszi igénybe. A Mail Chimp szerepel a Privacy Shield listán, így számára adat biztonságosan átadható. A Privacy Shield keretrendszerről további tájékoztatást kaphat az alábbi weboldalon: https://www.privacyshield.gov/welcome

 

Adatkezelés célja

Az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről, direkt marketing

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

A hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

Adatkezelés módja

Elektronikusan

Adatfeldolgozó igénybe vételeMagyar Hosting Kft.

 Magyar Hosting Kft.

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem kötelező.

Adattovábbítás címzettje

Magyar Hosting Kft.

 • Kapcsolat 

A felhasználóknak https://beautyfactory.hu/kapcsolat/ oldalon megadott elérhetőségek valamelyikén lehetőségük van felvenni a kapcsolatot a Társasággal. 

 

Adatkezelés célja

A Társasággal történő kapcsolatfelvétel biztosítása.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe és telefonszáma

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, kapcsolatfelvétel esetén annak kivizsgálásáig, megválaszolásáig

Adatkezelés módja

elektronikus

Adatfeldolgozó

Magyar Hosting Kft.

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem kötelező. 

 • Panaszkezelés

A Társaság fogyasztóak minősülő ügyfeleit megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.”) meghatározott panasztételi jog. Az Fgytv. alapján a fogyasztó (érintett) jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani a Társasághoz. Az elektronikus panaszokat az vásárló a ………… e-mail címre tudja megküldeni.

 

A Társasághoz beérkezett panaszokat a Társág a fogyasztóvédelmi törvényben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről. 

 

Adatkezelés célja

Ügyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések fogadása, kivizsgálása, kezelése. 

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos, a Fgy.tv. 17/a. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az Fgytv.-ben foglaltakra tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje

Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A.§ (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok.

Adatkezelés módja

papíralapon és/vagy elektronikusan

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja a Társaság rendelkezésére, úgy a Társaságnak nem áll módjában a panaszok kivizsgálása.  

 • Nyereményjáték szervezése

Az Adatkezelő többféle nyereményjátékot is szervez a felhasználói körében. Facebookon történő nyereményjátékhoz kérjük, olvassa el az Adatkezelő Nyereményjáték szabályzatát .

 • Facebook közösségi oldal használata

 

A Társaság a rendelkezik Facebook közösségi oldallal (https://www.facebook.com/Beauty-Factory-418710585203018/) Az Adatkezelő a Facebook felhasználási feltételeinek módosítása miatt az EU-ban és EGT-ben élő Facebook oldallal rendelkezők (adminok) közös adatkezelői státuszba kerültek a Facebookkal.

 

Az adatvédelmi előírások betartása miatt az elsődleges felelősség továbbra is a Facebook-é, de a Facebook oldallal rendelkezőknek, így a Társaságnak a névjegy szekcióban meg kell adnia az adatkezelő nevét, vagyis a Társaság adatait, akinek az üzleti céljait támogatja az oldal, valamint meg kell adni a kapcsolati adatokat, továbbá az adatvédelemért felelős megbízott elérhetőségét. Ezeket a névjegy szekcióban, az oldal adatainak szerkesztése részben lehet megadni.

 

A felhasználói kérések továbbítására űrlap került kialakításra. A Táraság ennek használatával továbbítja, a felhasználók adataikkal kapcsolatos kéréseit a Facebook felé, erre maximum 7 naptári nap áll a Társaság rendelkezésére.

 

Adatkezelés célja

A Társasággal Facebook közösségi oldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel biztosítása, tájékoztatás nyújtása.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, kapcsolatfelvétel során megadott adatok 

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

Adattárolás határideje

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, kapcsolatfelvétel esetén annak kivizsgálásáig, megválaszolásáig

Adatkezelés módja

elektronikus

Adat forrása

Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adat szolgáltatása nem kötelező. 

 • Az érintettek jogainak érvényesítése

 

Az érintett az alábbiakban részletesen is kifejtettek szerint tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@beautyfactory.hu .e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. A jogorvoslati lehetőségekről jelen Adatvédelmi tájékoztató 6. pontjában olvashat részletesen. 


 • Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, jogosult továbbá az alábbi – az adatkezelésre vonatkozó – információról tájékoztatást kapni:

 • megtudni az adatkezelés célját; 
 • a kezelt adatok kategóriáit; 
 • azon címzetteket, vagy címzettek körét, akik számára a személyes adat továbbításra kerül, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 • az adat tárolásának/megőrzésének időtartamát;
 • Jogosult felvilágosítást kérni, hogy kérelmezheti-e a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve nyújthat-e be valamely felügyeleti hatósághoz panaszt;
 • az adatok forrásáról, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték. 
 • az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár. 

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Táraság az érintettnek adott minden tájékoztatást főszabály szerint írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is.

 

A Társaság tekintettel a Rendelet 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha a Társaság erre felhatalmazott munkavállalója meggyőződött az érintett személyazonosságáról. A Társaság nem fogadja el a személyazonosítás telefonos úton történő egyetlen formáját sem, így az érintett telefonon nem kezdeményezheti jogainak érvényesítését.

 

Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, a Társaság az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

 

A Társaság a megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt kérelem esetén az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban. Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az igényt az érintett:

 • szóban személyesen előterjesztett kérelem
 • az írásba foglalt igény az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megérkezik.

 

A nem a fenti megfelelő módok valamelyikén közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

 

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.


 • Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Arra az időtartamra, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 4.4. pontjának megfelelően.


 • Tiltakozás joga

 

Az érintett az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő adatkezelése nem az említett jogalapokon alapszik, így az érintett nem élhet tiltakozási jogával. 


 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.


 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett az alább felsorolt esetek fennállása esetén jogosult arra, hogy adatai törlését kezdeményezze:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 3. a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli/kezelte
 4. a személyes adatokat jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

 1. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Adatkezelő a törlésre irányuló kérelem esetén gondoskodik az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törléséről. Törlésre vonatkozó kéréséről Adatkezelő megerősítő e-mailt kér, vagy plusz adatok megadása szükséges az azonosítás céljából.

 

Az Adatkezelőnek a törlési kötelezettsége nem áll fenn, ha a személyes adatok további megőrzése az alábbi indok miatt jogszerűnek tekinthető:

 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
 3. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy 
 4. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges. 


 • Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdése) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] 

ÉS

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 • Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogi jogsértés esetén járó sérelemdíjat megtéríti. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, az Adatkezelő adatkezelését, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül.

Ha a panasza kivizsgálását követően, illetve az annak kapcsán esetlegesen tett Adatkezelői intézkedések ellenére továbbra is sérelmezi az Adatkezelő tevékenységét, vagy közvetlenül Hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 • Adatfeldolgozók, Adatokat megismerők köre

Az adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasítása szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során – így főként a megrendelt termékek kiszállítása, illetve a Honlap üzemeltetése végett –az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22

Telefonszáma:+36 1 700 2323

e-mailcíme:info@mhosting.hu

 • UniCredit Bank Hungary Zrt.

székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

telefonszáma:  +36   1  325 3200

e-mailcíme: https://www.unicreditbank.hu/hu/maganszemelyek/kapcsolat.html 

 • Számlázz.hu

székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

telefonszáma:  0630 35 44 789

e-mail címe: info@szamlazz.hu

 • The Rocket Science Group, LLC 

székhelye:675 Ponce de Leon Ave NE ,Suite 5000 ,Atlanta, GA 30308 USA

elérhetősége: https://mailchimp.com/contact/

 • FoxPost Zrt. 

székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9

e-mail cím: info@foxpost.hu 

 1. Csomagküldő.hu Kft.

székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6. em. 54.

e-mail cím: info@csomagkuldo.hu

 1. Google LLC

székhely:1600 Amphitheatre Parkway.Mountain View, CA 94043  US

elérhetőség:https://www.google.com/contact/

 • A nyilatkozat megváltoztatása

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. 05.01-től visszavonásig tart.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

 • Jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.

Kovács Fanni Borbála

 
Kovács Fanni Borbála

tulajdonos

a BeautyFactory fő megszállottja