Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Effects Factory Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett http://beautyfactory.hu/~beautyfactory internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”). 

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató és a Szolgáltató által a Honlapon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. 

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Honlapon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [http://beautyfactory.hu/~beautyfactory/altalanos-szerzodesi-feltetelek/] keresztül.

 1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Effects Factory Kft. 

Székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 8.

Levelezési cím: 1164 Budapest, Csókakő utca 8.

Ügyfélszolgálat címe: Jelenleg telefonos ügyfélszolgálat elérhető.

Képviselő neve: Tóth Csaba

Cégjegyzékszám: 01-09-304344

Bejegyző Bíróság neve:

Adószám: 26145974-2-42      

Közösségi adószám: HU26145974

Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszám: 10918001-00000096-33490008

IBAN számlaszám:

E-mail cím: info@beautyfactory.hu

Telefonszám: +36702932788

Fax:-

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: „Online áruház”) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.“) szabályozza.

 1. Az Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 1. Az Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is, így különösen a Honlapon történő böngészés, vásárlás leadása, megrendelés. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 1. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

 1. A szerződés nyelve magyar.

 1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 1. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 1. A Szolgáltató Honlapján feltűntetett árak Forintban értendők és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

 1. FELELŐSSÉG

 1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 1. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 1. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 1. Az Ügyfelek által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 1. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 1. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK

 1. A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 1. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 1. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS

 1. Az Ügyfélnek a Honlap alján található felületen lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére. A feliratkozás feltétele, hogy az Ügyfél elfogadja az jelen ÁSZF-et, valamint a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóját. 

 1. CSOPORTOS SMINKTANÁCSADÁSRA VALÓ JELENTKEZÉS

 1. Jelentkezés menete

 1. A Szolgáltató csoportos sminktanácsadást (a továbbiakban: „sminktanácsadás”) biztosít azon érdeklődők számára, akik szeretnék elsajátítani a sminkelés alapjait. A Szolgáltató az oktatáson való részvételt jelentkezéshez köti. Az érdeklődők kizárólag elektronikus úton jelentkezhetnek a sminktanácsadásra.
 2. sminktanácsadásra az alábbi módon lehetséges csatlakozni az érdeklődők számára:
  1. Szolgáltató a Honlapon található „Sminkelj Trénkng” alattelérhetővé a csoportos sminktanácsadásra való jelentkezést.

 1. Az érdeklődők külön jelentkezési felületen tudnak jelentkezni az oktatásra. A jelentkezési felület az alábbi linken érhető el: http://beautyfactory.hu/~beautyfactory/csoportos-sminktanacsadas/ 

 1. Az érdeklődők a jelentkezés során megadják a nevüket, e-mail címüket, telefonszámukat. Az érdeklődők a jelentkezési felület kitöltését követően nyilatkoznak arról, hogy megismerték jelen ÁSZF tartalmát és az Adatkezelési tájékoztatót. Továbbá az érdeklődőknek a jelentkezés során lehetőségük van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére. 

A jelentkezési lap kitöltése és elküldése az érdeklődők egyértelmű önkéntes és kifejezett akaratának minősül.

 1. A „Jelentkezem” gombra kattintva fejezhető be a jelentkezés, amelyet követően, legkésőbb 48 órán belül az oktatásra jelentkezett érdeklődő (a továbbiakban: „Jelentkező”) az általa megadott e-mail címre kap egy visszaigazoló e-mailt a jelentkezéséről. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a jelentkezési díj utalásához szükséges adatokat, valamint az oktatás részleteit. 

 1. 21.2.A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb szakmai színvonalon, legnagyobb körültekintéssel biztosítja az oktatáson részt vevők számára.

 1. A Szolgáltató jogosult a meghirdetett oktatás időpontjának az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett oktatások törlésének lehetőségét is. Az oktatások esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles a Jelentkezőt legkésőbb a módosítással érintett esemény időpontjától számított 3 munkanappal megelőzően értesíteni.

 1. 23.3.A Jelentkező jogai és kötelezettségei

 1. A Jelentkező jogosult részt venni az oktatáson. A Jelentkező jogosult az oktatáson megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.
 2. A Jelentkező köteles az általa, a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást az oktatás megkezdéséig jelenteni, mert hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. A Jelentkező köteles kiegyenlíteni az oktatás díját jelen ÁSZF 6.4. pontjában foglaltaknak megfelelően.
 4. Az oktatáson részt vevők az oktatás során kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amellyel az oktatás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ennek súlyos megsértése esetén (pl.: más emberi méltóságát sértő magatartás tanúsítása esetén) a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.
 5. A Jelentkező az oktatást megelőzően köteles tájékoztatni a Szolgáltatót mindarról, amely mások életét testi épségét veszélyeztetheti, különösen fertőző betegségekről.
 6. Szolgáltató az oktatásokon különféle kozmetikumokat használ. A Jelentkező köteles tájékoztatni az Szolgáltatót azon kozmetikai termékekről, amelyekre allergiás. A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által használt kozmetikai termékek által kiváltott allergiás reakciók miatt nem tartozik felelősséggel. 
 7. A Szolgáltató a Jelentkező magatartására visszavezethető kárért – különösen, de nem kizárólagosan az együttműködési kötelezettség megszegése, tájékoztatási kötelezettségének megszegése, utasítások pontatlan követése esetén – felelősséget nem vállal.
 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget, így kifejezetten kizárja a kártérítési és kártalanítási kötelezettségét az oktatás területén bekövetkező vagyoni károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért. 
 9. A Jelentkezők által használt, a Szolgáltató tulajdonát képező eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a Jelentkező teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

 1. 32.4.Fizetési Feltételek

 1. A Jelentkező az oktatás díját átutalással és személyesen tudja kiegyenlíteni.

 1. Az oktatás díja az alábbiak szerint kerül megfizetésre.

 • A Jelentkező az oktatási díj 50%-át a jelentkezését visszaigazoló emailben feltüntetett bankszámlaszámra köteles utalni. Átutalásos fizetés elvárt teljesítési ideje 5 nap. 
 • A Jelentkező az oktatás díjának fennmaradó részét az oktatás helyszínén egyenlíti ki.

 1. Amennyiben a Jelentkező az oktatáson való részvételt ajándékként kívánja adni harmadik személy számára, úgy azt ajándékkártya vásárlásával teheti meg. Ebben az esetben a Jelentkező az oktatás díjának 100%-át köteles a visszaigazoló e-mailben feltüntetett bankszámlaszámra utalni.

 1. A Szolgáltató partnere, Craciun Eszter egyéni vállalkozó (Craciun Eszter E.V., székhely: 2131 Göd, Csokonai utca 8., nyilvántartási szám: 54012723, adószám: 55351409-1-33) az oktatás helyszínén a Jelentkező részére, a kifizetés igazolására számlát ad.

 1. 36.5.Szerződés felmondása

 1. A jelentkezést követően, azonban kizárólag az oktatás megkezdését megelőző 3. munkanapig a Jelentkező jogosult indokolás nélkül felmondani a létrejött szerződést. A Jelentkező a felmondásról szóló nyilatkozatát az oktatás megkezdését megelőző 3. munkanap végéig köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A nyilatkozat kézhezvételét a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja. 

 1. Amennyiben a Jelentkező az oktatás megkezdését megelőző 3. munkanapig felmondja a szerződést, abban az esetben a Szolgáltató a már megfizetett oktatási díjat visszatéríti. Amennyiben a Jelentkező a oktatás megkezdését megelőző 3. munkanapig nem él felmondás jogával és nem jelenik meg az oktatáson, úgy a megfizetett oktatási díj bánatpénzként szolgál és az nem jár vissza.

II. RÉSZ

HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS MENETE

 1. REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK 

 1. Regisztrációs kötelezettség

 1. A Honlapon történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban az Ügyfél regisztráció nélkül is köteles betartani jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket. 
 2. Az Ügyfél továbbá a megrendelés teljesítéséhez köteles megadni azon adatait, mely a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítéséhez – így különösen a Honlapon keresztül megrendelt termék kiszállításához – elengedhetetlenül szükségesek. 

 1. 40.2.Regisztráció menete

 1. A Honlapon történő regisztráció nem feltétele a Honlapon történő vásárlásnak, azonban az nagymértékben megkönnyíti a vásárlás menetét. 

 1. Az Ügyfél regisztrálni a Holnap főoldalának jobb felső sarkában található „profil” ikonra kattintást követően megjelenő regisztrációs felületen az e-mailcímének és jelszójának megadásával a „Regisztráció” gombra kattintást követően tud.  Az Ügyfél a regisztrációt megelőzően köteles nyilatkoznia arról, hogy megismerte az Adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az Ügyfélnek az érvényes regisztrációhoz szükséges elfogadnia a Szolgáltató jelen ÁSZF-jét az adatlap alján elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet. 

 1. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik már érvényes regisztrációval, úgy lehetősége van a „profil” ikonra kattintást követően a „Fiókom” felirat alatt található bejelentkező felületen, az e-mailcímének és jelszavának megadását követően a „Belépés” gombra kattintva bejelentkezni. 

 1. Amennyiben az Ügyfél elfelejtette jelszavát, úgy a bejelentkezési felületen az „Elfelejtett jelszó?” gombra kattintva jelszó emlékeztetőt tud küldeni a regisztrációkor megadott e-mailcímére. 

 1. Az Ügyfélnek lehetősége van továbbá a Facebook, illetve a Google fiókjával is bejelentkezni. 

 1. Az Ügyfélnek a fentiek szerinti regisztráció, illetve bejelentkezést követően lehetősége van a „Fiókom” felületen a személyes profilját szerkeszteni, illetve a Honlapon leadott megrendeléseit áttekinteni, ellenőrizni. Az Ügyfél ezen a felületen adhatja meg számlázási, szállítási címeit, nevét, módosíthatja e-mailcímét, illetve jelszavát. Az itt megadott adatok a rendelés megkönnyítéséhez szükségesek, mivel a regisztrált felhasználónak ezt a megrendelés során már nem szükséges megadnia, amennyiben a profiljában megadott adatokkal megegyezők a megrendelési adatok. Amennyiben Az Ügyfél a fiókjában megadott szállítási, számlázási adatokat kívánja használni, úgy lehetősége van a megrendelés során azokat módosítani. 

 1. Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@beautyfactory.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél regisztráció során megadott adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 1. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

 1. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
  A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

 1. MEGRENDELÉS

 1. Megrendelés menete

 1. Az Ügyfél a termékek között a Honlap tetején található menüszalagon a „Shop” felirat alatt található menüpontok és almenüpontok – melyek meghatározott szempontok szerint csoportosítják a termékeket – valamelyikére kattintást követően böngészhet. 

 1. Az Ügyfélnek lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Kereső” ikonra kattintás követően beírni az általa keresett termék jellemzőjét, vagy akár pontos nevét.  

 1. Az Ügyfél a vásárolni kívánt áru lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasítást, valamint a termék árát az árucikkeket összesítő oldalon található rövid tájékoztatóból, illetve a konkrét árucikkre kattintva az árucikk mellett/alatt található leírásból ismerheti meg részletesen. 

 1. Az Ügyfélnek az azonos kategóriájú termékek között lehetősége van a Honlap jobb oldalán lévő legördülő szempontok szerint rendezni az adott kategóriába tartozó termékeket. 

 1. Az Ügyfélnek a termékek részletes leírását tartalmazó felületén lehetősége van értékelni az adott terméket, illetve a mások által tett értékelések alapján a termékkel kapcsolatban több információhoz jutni. 

 1. Ha a vásárlás előtt az termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére, az ügyfelfogadási időben. 

 1. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

 1. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltűntetésre a Honlapon, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1” Ft-os árra), úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. A Honlapon megjelenített termék fotók csak illusztrációk és eltérhetnek a valóságtól. A Szolgáltató által forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a termékhez mellékeli a Szolgáltató. Amennyiben a kiszállításkor nem kapná készhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, melyet a Szolgáltató haladéktalanul pótol. 

 1. Az Ügyfél a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába. Ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. 

 1. A kosárba helyezést követően megjelenő felületen tájékoztatja az Ügyfelet a sikeres kosárba helyezésről. 

 1. Az Ügyfél a kosarának tartamát, illetve a kosárba helyezett termékek listáját a Honlap jobb felső sarkában található a „Kosár” ikonra kattintva is ellenőrizni tudja. 

 1. A „Kosár” ikonra kattintást követően a Szolgáltató a Honlap jobb oldalán egy összegző felületen összegzi az Ügyfél számára a kosárba helyezett, általa megrendelni kívánt termékek listáját, azok árát, valamint azok darabszámát. 

 1. Ezen a felületen az Ügyfél még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva. 

 1. Az összegző felületen a „Kosár” gombra kattintva a Honlap átnavigálja az Ügyfelet a Kosárba, ahol az Ügyfélnek lehetősége van a megrendeléssel kapcsolatos részletes információkat kapni, továbbá a „Pénztár” gombra kattintva a Honlap átnavigálja az Ügyfelet a Fizetési felületre, ahol leadhatja megrendelését az általa kiválasztott termékekre. 

 1. A „Kosár” összegző felületen az Ügyfél részletesen áttekintheti megrendelését, az egyes termékeket, annak darabszámát, valamint összegét, továbbá módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud. 

 1. Amennyiben az Ügyfél rendelkezik a Szolgáltató által adott kuponnal, úgy azt ezen a felületen, a kupon kód megadását követően a „Kupon beváltása” gombra kattintva válthatja be. 

 1. Az Ügyfélnek továbbá ezen a felületen van lehetősége kiválasztani a megrendelés kiszállításának módját is. 

 1. Az összegző felület alján elhelyezett „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően az Ügyfelet a Honlap átnavigálja a „Pénztár” felületre. 

 1. A megjelenő felületen a regisztrált Ügyfelek számára automatikusan kitöltésre kerülnek a személyes illetve szállítási adatok, míg a nem regisztrált Ügyfelek ezen a felületen keresztül adhatják meg a szállításhoz, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat az adatlap értelemszerű kitöltésével.

 1. Amennyiben a regisztrált Ügyfél a regisztráció során megadott adatoktól eltérő adatokat kíván megadni, vagy eltérő címre kívánja a terméket kiszállítatni, úgy ezen a felületen lehetősége van a személyes adatinak, illetve szállítás adatainak módosítására.

 1. Az Ügyfél ezen a felületen tudja kiválasztani a számára kedvező fizetési, illetve szállítási módot is. Az Ügyfél a „Rendelés jegyzetek” felület alatt található mezőben megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez, mely a szállítás feltételeit megkönnyítheti. 

 1. Ha választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi tájékoztató elfogadását (a felirat mellett található jelölőnégyzet kipipálását) követően a „Megrendeléselküldése” gombra kattintva tudja véglegesen elküldeni megrendelését a Szolgáltató részére.

 1. 72.2.Adatbeviteli hibák javítása

 1. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

 1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját Fiókjában (pl. szállítási, számlázási cím), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). 

 1. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 

 1. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

 1. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 1. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 1. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 1. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

 1. FIZETÉS

 1. Az Ügyfél a Honlapon az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat 

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy az Ügyfél a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse. 

 • Banki átutalással: A Honlapon (http://beautyfactory.hu/~beautyfactory/kapcsolat/) megtalálható a Szolgáltató bankszámla száma.  Az Ügyfél a visszaigazoló e-mailben feltüntetett vásárlási, megrendelési összeget a Honlapon megadott bankszámlaszámra tudja átutalni, a közlemény rovatban pedig feltünteti a fizetési azonosítót. A rendszer ezt az Ügyfél megrendelését függőben hagyja mindaddig, amíg a vásárlás díja megfizetésre nem kerül és a pénz meg nem jelenik a Szolgáltató megjelölt számláján. Átutalásos fizetés elvárt teljesítési ideje 5 nap.

 • Paypal: PayPal útján történő fizetés esetén a PayPal oldala automatikusan megjelenik, ahol vagy belépés vagy regisztráció útján kezdhető meg az elektronikus fizetést. A fizetés a megrendelés véglegesítését követően rögtön kell, hogy megtörténjen. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet bankszámláról tölthetünk fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához. A bank és a PayPal tranzakciós oldalain történtekért a Szolgáltató felelősséget vállalni nem tud, mivel az adatokat a bank kezeli. 

 • A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud a Magántanár bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban. A bankkártyás fizetésnek nincs plusz költsége, az teljesen díjmentes. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. A Barion egyenlegkezelés szintén ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. SZÁMLA 

 1. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően az Ügyfél részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad VAGY elektronikus számlát küld

 1. SZÁLLÍTÁS 

 1. A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a Csomagküldő.hu Kft 

 1. futárszolgálatával történik az online rendelés során az Ügyfél által megadott címre, vagy 
 2. az Ügyfél által a vásárlás során kiválasztott CsomagPontra.  

 1. Szállítás futárszolgálattal 

 1. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben az Ügyfél ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban az Ügyfél biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

 1. Amennyiben az Ügyfél a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik az Ügyfél  által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a X futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását

 1. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – az Ügyfélnek felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha az Ügyfél a megrendelés ellenértékét bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

 1. A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). 

 1. Ha az Ügyfél sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 1. 89.2.Szállítás Csomagpontra

 1. A CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon, könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. A Csomagkuldo.hu e-mail vagy SMS értesítőt küld az Ügyfélnek az áru kiszállításáról. Az Ügyfél 7 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a CsomagPont nyitva tartási idejét. Ha szükséges hosszabbítani akkor erre is van lehetőség. Ebben a Csomagkuldo.hu ügyfélszolgálatán tud segítséget kérni.

 1. A csomagpontok listájáról az alábbi linkel talál bővebb információt: 

https://www.csomagkuldo.hu/atvevohelyek

 1. 91.3.Szállítási költségek

 1. Díjak csomagpontra történő szállítás esetén:

Rendelési összegSzállítási díj
0 – 16 989 forintig1 490 Ft
16 990forinttól INGYENES

 1. Házhozszállítás futárszolgálattal:

Rendelési összegSzállítási díj
0 – 16 989 forintig1 490 Ft
16 990 forinttól INGYENES

Ha az Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a bruttó 16.990 forint értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. 

A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 1. Szállítási határidő

 1. Amennyiben az Ügyfél által megrendelt termék raktáron van, és rendelés délelőtt 11:00-ig beérkezik a Szolgáltatóhoz, úgy azt a futárszolgálat 2-4 munkanapon belül kiszállítja a megadott címre vagy csomagpontra. Amennyiben a rendelt termék csak külső raktárból elérhető, azt a futárszolgálat 5-7 munkanapon belül szállítja ki a megadott címre vagy CsomagPontra.

 1. A csomagok érkezéséről minden esetben e-mail és SMS értesítést küld a futárszolgálat. 

 1. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. 

 1. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől

 1. 97.5.Szállítás külföldre:

 1. A Szolgáltató Európán belül jelenleg a következő országokba tudja az Ügyfél által megrendelt csomagokat kézbesíteni a feltüntetett standard külföldre szállítási díjakkal.  

 1. Bővebb információkért, illetve amennyiben az Ügyfél nem találja az országot, ahova rendeni szeretne a listán úgy az info@beautyfactory.hu címre küldött levelével tud részletesebb tájékoztatást kérni. 

EU 1. zóna:EU 2. zóna:
AusztriaUkrajna
Cseh KöztársaságOlaszország
LengyelországNémetország
RomániaNagy Britannia
Bulgária 
Szlovákia 

 1. 100.A futárszolgálat az Ügyfél által megadott külföldi szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át.

 1. 101.Külföldi szállítás esetén a választható fizetési mód: bankkártyás fizetés.

 1. 102.A házhozszállítás díja EU 1. zónában 50.000 Ft rendelési összeg alatt 2990 Ft, felette INGYENES.

 1. 103.A házhozszállítás díja EU 2. zónában 80.000 Ft rendelési összeg alatt 4490 Ft, felette INGYENES.

 1. ELÁLLÁSI JOG

 1. Elállási jog gyakorlásának menete

 1. 104.Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 1. 105.Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 1. 105.2.Kivételek az elállási jog gyakorlásának lehetősége alól 

 1. 106.A fogyasztót az alábbi esetekben nem illeti meg az elállás joga: 

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 1. 106.3.Elállási jog gyakorlásának a menete

 1. 107.Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozatmintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 1. 108.A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 11. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 1. 109.A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 

 1. 110.Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 1. 111.Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 1. 112.Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: 

 1. 113.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 1. 114.A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. 
 2. 115.A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 1. 116.Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 1. 117.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 1. 118.Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 1. 119.Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 1. 120.A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 1. SZAVATOSSÁG

 1. Kellékszavatosság

 1. 121.Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

 1. 122.Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 1. 123.Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 1. 124.Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 1. 125.Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 

 1. 126. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. 127.A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. 128.Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 2. 128.2.Termékszavatosság

 1. 129.A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 13.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 1. 130.Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. 131.Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

 1. 132. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 1. 133.Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 

 1. 134.Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

 1. 135.A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 1. 136.A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 1. 137.A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. JÓTÁLLÁS

 1. 138.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

 1. 139.A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
 2. 140.Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

 1. 141.Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 1. 142.Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. 143.A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. 144.Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 1. 145.A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 1. 146.A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 2. 147.Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

 1. 148.A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 1. 149.Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 15 pontban feltüntettettek alapján. 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

 1. 150.Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti az ÁSZF 1. pontjában megadott elérhetőségeken.

 1. 151.A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát 

 • személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja,
 • telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

 1. 152.A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

 1. 153.A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 1. 154.A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 1. 154.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 1. 155.Amennyiben Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 1. 156.Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik székhelyén elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 1. 157.Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

 1. 158.Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. 159.A Szolgáltató  székhelye szerinti békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület 

Elérhetőségei:

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Központi telefonszám: +36 1 488 2131
 • Fax: +36 1 488 2186

 1. 160.Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni és az Ügyféllel együttműködni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is. 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím: www.bekeltet.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710

Fax száma: (52) 500-720

E-mail cím: info@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

E-mail cím: tunde@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 1. 161.Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. 

 1. 162.Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. 

 1. 163.Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

 1. 164.Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 1. 165.Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

 1. 166.Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket az Ügyfelek Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az Ügyféllel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 1. 167.A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – az Ügyfél birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 1. 168.Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: […]

 1. 169.Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el […]

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

Vállalkozás adatai 

Név: 

Székhely:

Levelezési Cím

Email cím:

Telefonszám:

Fax: 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére / az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Megrendelés száma:………………………………………………………….

Termék/Szolgáltatás megnevezése:……………………………………………………….

Termék átvételének időpontja/ Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:………………………..

A fogyasztó címe:………………………..

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Effects Factory Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja. 

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt dolog esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.

Az Ügyfél – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról az Ügyfél egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. 

Ügyfél közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján Szolgáltató nem köteles Ügyfél kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén Ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Ügyfél a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Ügyfél  a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt az Ügyfél kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Ügyfél a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik