Nyereményjáték szabályzat

Effects Factory Kft. – „Arckezelés Nyereményjáték” nyereményjáték hivatalos részvételi és játékszabályzata

A Játékban résztvevő Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel, automatikusan elfogadják és tudomásul veszik a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 • A Nyereményjáték megnevezése:„Arckezelés Nyereményjáték”  Nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”)

 1. A Nyereményjáték szervezője:

A Játék szervezője a Effects Factory Kft. (Székhely: 1164 Budapest, Csókakő utca 8.; C.g.: 01 09 304344; a továbbiakban: „Szervező”), a http://beautyfactory.hu/~beautyfactory internetes oldal (a továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője.

 • A Nyereményjátékban részvételre jogosult:

A Játékban részt vehet minden természetes személy aki, 18. életévét betöltötte és Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik, cselekvőképességében nem korlátozott, és aki rendelkezik Facebook / Instagram profillal (a továbbiakban: „Játékos”). Kivételt képeznek a Szervező tisztségviselői, valamint alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói.

Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

 • A Nyereményjáték időtartama:

   2022.04.17 15:00- 2022.04.24 23:59

A Játék kezdő időpontjai, illetve annak időtartama a Szervező által üzemeltetett Honlapon keresztül elérhető, az időpontok havonta kerülnek frissítésre. Az Instagramon található„Arckezelés Nyereményjáték” Nyereményjátékra, legkésőbb a játék időtartamának utolsó napján (bővebben lásd 3-as pont alatt), 23:59-ig történő jelentkezés számít érvényesnek. Eddig az időpontig lehet a játékra jelentkezni. Eredményhirdetés a Nyereményjáték alatt kommentben lesz megtalálható, illetve az Instagram oldalon Sztoriként megosztva is elérhető lesz. Eredményhirdetés a Nyereményjáték alatti komment szekcióban lesz megtalálható az Instagram nyereményjáték esetében

 1. A Nyereményjáték leírása és menete:

A Játékra jelentkező Játékosok közül a Szervező 1 nyertest sorsol ki az instagram oldalán.

A nyertesek sorsolását, értesítését és a nyeremény/ ajándék kiosztását a Szervező kezeli.

„Arckezelés nyereményjáték”   nyereményjátékra https://www.instagram.com/beauty_factory_skincare/ oldalán lehet jelentkezni a Játékfeltételek teljesítésével.

Játékfeltételek:

 • A Játékban részt venni kívánó Játékosnak követnie kell a Beauty Factory Instagram oldalát ( https://www.instagram.com/beauty_factory_hungary/ és https://www.instagram.com/beauty_factory_skincare)
 • a Játékot tartalmazó poszt alatt meg kell hívnia 2 személyt a játékba, aki szintén szeretné megnyerni a nyereményt.
 • Kedvelnie kell a posztot

A Játékosok a játékban való részvétellel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Szervező közzé tegye Facebook és Instagram oldalán, valamint a Honlapon.

A nyereményre való jogosultság megállapítása után, a Szervező a saját rendszerében sorsol, vagy a Be Social nevű sorsolóprogrammal, majd a nyerteseket és pótnyerteseket kiértesíti.

A nyertes értesítése, a sorsolás után a Beauty Factory Instagram oldalán történik a nyereményjáték alatt, a nyereményjáték lezárását követő 3 munkanapon belül. Az instagram játék soroslásának eredménye a komment szekcióban található.

 • A nyeremény:Egy személyre szabott arckezelés.

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (Ajándékot/Nyereményt/Beauty Boxot/ Arckezelést) másik nyereménnyel (Ajándékkal/Nyereménnyel/Beauty Boxal /Arckezeléssel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 • A nyeremény átadása:

Az nyereményt FoxPost automatába küldi a Szervező, innen tudja a nyereményt átvenni a nyertes személy. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

 • Vegyes rendelkezések:

A Szervező nem sorsol ki a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül, egyéb nyereményeket. A  nyeremények készpénzre nem válthatóak be. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredendő károkért, és a nyeremény átvételének meghiúsulásáért, amelyet nem a Szervező okozott.

A Nyereményjátékban résztvevő személy köteles betartani a Facebook/ Instagram felhasználási feltételeit.
A Nyereményjátékot a Facebook/ Instagram nem támogatja, nem ajánlja és nem szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook/Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja, át nem ruházza, nem hozza tudomására.

 • Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás

A Nyereményjáték szervezése tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek. A Szervező a nyereményjáték lebonyolításához adatfeldolgozót vesz igénybe. A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó lényeges információk az alábbi táblázatban összegezhetők.

Adatkezelés céljaA Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték
lebonyolítása a nyertesek tekintetében.
Kezelt adatok köreNév, email cím, telefonszám.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, a Szvtv. 169. § (2) bekezdésére tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
Adattárolás határidejeAz adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a Szvtv 169. § -ra tekintettel 8 évig kerülnek megőrzésre.
Adatkezelés módjaElektronikus
Adat forrásaÉrintettől felvett adat
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiAmennyiben az érintett nem szolgáltatja az adatot, úgy a Társasának nem áll módjában biztosítani a nyereményjátékban való részvételt.
Adatfeldolgozó igénybevételeFoxPost

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@beautyfactory.hue-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogi jogsértés esetén járó sérelemdíjat megtéríti.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, az Adatkezelő adatkezelését, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül.

Ha a panasza kivizsgálását követően, illetve az annak kapcsán esetlegesen tett Adatkezelői intézkedések ellenére továbbra is sérelmezi az Adatkezelő tevékenységét, vagy közvetlenül Hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 • Jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai, valamint a Ptk. szabályai.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosíts/